Історія журналу

      Науково-технічний збірник присвячено проблемам інформаційної безпеки України, зокрема різноманітним питанням нормативного, метрологічного та практичного забезпечення захисту інформації в Україні.

       Видається з 2000 р.

       Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

       Публікація у збірнику для авторів є безкоштовною.

       Станом на жовтень 2019 р. надруковано 36 випусків збірника.

       Видання зареєстроване у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22987-12887ПР від 26.09.2017 р.

       Свідоцтво про внесення КПІ ім. Ігоря Сікорського до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК №5354 від 25.05.2017 р.